www.eprace.edu.pl » kredyty-inwestycyjne » Kredyty inwestycyjne w strategii banku » Postępowanie kredytowe

Postępowanie kredytowe

Zawarcie umowy kredytowej musi poprzedzać złożenie przez kredytobiorcę wniosku o przyznanie kredytu. Wniosek taki powinien zawierać ekonomiczne uzasadnienie rodzaju i kwoty potrzebnego kredytu oraz okresu jego trwania, ewentualnych rat spłaty itp. Stanowi on przedmiot negocjacji pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. Mają one na celu uzgodnienie szczegółowych warunków przyszłej umowy kredytowej. Do wniosku powinny być również załączone plany kredytowanego przedsięwzięcia ( bussines plan ), ostatnie bilanse, informacje o dotychczas prowadzonej działalności i dokumenty uprawniające do jej prowadzenia, zaświadczenie o opłaceniu podatków, propozycje prawnego zabezpieczenia kredytu itp.

Wniosek o udzielenie kredytu jest analizowany przez inspektora kredytowego. Zakres podejmowanych badań, rodzaj gromadzonych informacji oraz stopień ich szczegółowości zależy od tego czy wnioskodawcą, jest znany, stały klient banku, czy też klient ubiega się o kredyt po raz pierwszy. Także rodzaj kredytu i jego wysokość wpływa na zakres i szczegółowość analizy.

Schemat postępowania przy udzielaniu kredytu48:

1.) Inspektor kredytowy ocenia czy zapotrzebowanie nie przekracza faktycznych i formalnych możliwości udzielenia kredytu przez bank. Przy wstępnej ocenie wniosku kredytowego bierze się także pod uwagę cel przyszłego kredytu. Ocena może dotyczyć przewidywanej koniunktury gospodarczej ( np. przy inwestowaniu w określoną produkcję ), a także preferencji wynikających z polityki kredytowej banku.

2.) Gdy wniosek kredytowy sprosta powyższym wymaganiom, inspektor kredytowy, przystępuje do wstępnej oceny kredytobiorcy. Ma to szczególne znaczenie wobec nieznanych bliżej bankowi, kredytobiorców. Zasięga on opinii w innych bankach, wywiadowniach handlowych i innych dostępnych źródłach informacji. Analizowane są również dołączone do wniosku dokumenty. Pozytywna opinia warunkuje przejście do bardziej szczegółowych badań, dotyczących efektywności proponowanego przedsięwzięcia.

3.) Na podstawie dostarczonych przez kredytobiorcę bilansów, rachunków wyników oraz innych sprawozdań finansowych inspektor kredytowy analizuje bieżącą sytuację finansową i strukturę majątkową przyszłego kredytobiorcy i ustala, czy posiada on zdolność kredytową.

4.) Wniosek kredytowy może zawierać propozycje zabezpieczenia zwrotności kredytu i wówczas załączone są odpowiednie dokumenty, tj. wyciągi z ksiąg wieczystych, kopie polis ubezpieczeniowych itp.

5.) Pozytywna decyzja zapada, gdy proponowane przedsięwzięcie rokuje uzyskanie zakładanych efektów, a bieżąca i przyszła sytuacja majątkowa kredytobiorcy zapewnia mu bieżącą i przyszłą zdolność kredytową. Równocześnie negocjowane są szczegółowe warunki umowy.

6.) Przedstawiony tok postępowania kończy podpisanie umowy przez kredytobiorcę i osoby reprezentujące bank, które mają prawo zaciąganiu w jego imieniu zobowiązań (tzw. prokurenci). Treść i forma umowy jest odpowiednio przystosowana do rodzaju kredytu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.