www.eprace.edu.pl » kredyty-inwestycyjne » Wstęp

Wstęp

Od 1989roku Polska przechodzi transformację polityczną i ekonomiczną. Przekształcenie gospodarki z centralnie planowanej na wolnorynkową wymaga również przekształceń sektora finansowego w taki sposób, aby gwarantował efektywną organizację przepływu i dystrybucji kapitałów. Obecnie finansowanie naszej gospodarki opiera się w głównej mierze na systemie depozytowo-kredytowym, który uzupełniany jest bezpośrednią alokacją kapitałów na rynku finansowym. Restrykcyjna polityka pieniężna ogranicza akcję kredytową na rzecz inwestycji w skarbowe papiery wartościowe i lokaty międzybankowe.

W toczącej się dyskusji - na temat tworzenia nowych instytucji i struktur koniecznych dla unowocześnienia i umocnienia dynamicznie rozwijającego się rynku kapitałowego - wielokrotnie pojawia się kwestia całkowitej niemal nieobecności na polskim rynku banków inwestycyjnych.

Zajmują się one organizacją przepływu kapitału pomiędzy jego użytkownikami a dostarczycielami. Bankowość inwestycyjna bowiem jest to działalność zapewniająca pozyskiwanie środków przez tych, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na nie w celu określonego wykorzystania, od tych którzy nadwyżki kapitału posiadają.

Zatem znaczenie bankowości inwestycyjnej to budowa bogactwa, czyli tworzenie wartości firmy przez pomnażanie dobra akcjonariuszy, przy akceptowanym dla określonej stopy zwrotu z inwestycji poziomie ryzyka zarówno dla dostarczycieli, jak i użytkowników kapitału.

Reforma samorządowa z roku 1999 otworzyła nie tylko nowy rynek kredytowania inwestycyjnego, ale również stawia przed banka­mi i samorządem terytorialnym nowe wyzwania w za­kresie wzajemnej współpracy. Sprostanie oczekiwa­niom współczesnego samorządu (tj. samorządu teryto­rialnego), jako coraz bardziej świadomego i krytyczne­go klienta bankowego, stwarza bankom szansę na umocnienie własnej pozycji dochodowej.

Bank, myślący długofalowo o współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, może czerpać niezbędne in­formacje od samorządu, wywierającego wpływ na sytuację ekonomiczną takich podmiotów, tworząc określone wa­runki gospodarczo-ekonomiczne dla różnych grup przed­siębiorstw. Ponadto bank może się starać, poprzez doradz­two aktywne dla samorządu, oddziaływać na kierunki roz­woju lokalnego i nastawiać się na obsługę bankową dzia­łalności gospodarczej preferowanej dla rozwoju lokalnego.

Celem pracy jest odpowiedź na pytanie – w jaki sposób powinna przebiegać współpraca między bankami a samorządami terytorialnymi, oraz jakie warunki musi spełniać bank by być partnerem dla gminy.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny.

Składa się z czterech rozdziałów: rozdział I obejmuje ogólną charakterystykę banku i jego działalności kredytowej, rozdział II opisuje inwestycje oraz metodykę oceny ich efektywności, rozdział trzeci na podstawie gminy Łask prezentuje sposób kredytowania działalności inwestycyjnej gminy, zaś analizę portfela kredytowego na podstawie Banku Pekao S.A. Oddział w A przedstawia rozdział czwarty.komentarze

Po pierwsze samorząd musi mieć ludzi, którzy nie dadzą się oszukać przez banki - bo one to robię i wykorzystują urzędniczą niekompetencję. http://pokredyt.pl

skomentowano: 2011-11-09 07:16:55 przez: JanuszBIK

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.