www.eprace.edu.pl » kredyty-inwestycyjne » Podsumowanie

Podsumowanie

Analizując przedstawione zasady współpracy Gminy Łask z Oddziałem Banku Pekao S.A. moim zdaniem nie można jednoznacznie stwierdzić, że każdy bank deklarujący stałą współpracę z Samorządem jako klientem strategicznym (bank spółdzielczy czy każdy inny bank uniwersalny) może faktycznie spełnić oczekiwania samorządowe i stać się współgospodarzem gminy. Uważam, iż potencjalnie takim partnerem mógłby być bank, który spełni niżej wskazane warunki:

  1. jest on gotów do współpracy z samorządem (głównie z gminą) w zakresie wypracowywania sposobów i kierunków rozwoju lokalnego; musi zatem żyć problemami danej gminy i na nie reagować, a nie pozostawać obojętnym; w praktyce może to wymusić potrzebę powoływania ośrodków czy też nawiązania stałej współpracy banku z ośrodkami, które zajmują się analizą i monitorowaniem otoczenia gospodarczego, społecznego i politycznego danego regionu, opracowywaniem sposobów racjonalnego rozwiązywania problemów gmin w danym regionie, określaniem – zależnie od istniejących czy przewidywanych zmian w polskich warunkach gospodarczych i na świecie (a przynajmniej w Unii Europejskiej) - możliwości rozwoju jednostek samorządowych; konieczna może być także współpraca z ośrodkami powołanymi do pozyskiwania środków pomocowych z zewnątrz na cele rozwoju lokalnego (samorządności terytorialnej, małych i średnich firm, rolnictwa itd.).

  2. jest skłonny do ciągłego rozwoju, głównie w kierunku poprawy jakości świadczonych usług; jest nastawiony na modyfikowanie dotychczasowych sposobów myślenia i postępowania, poszukiwanie nowych możliwości rozwiązywania problemów swoich klientów, wywodzących się ze środowiska lokalnego, w tym samorządu; oznacza to konieczność współpracy banku z różnymi ośrodkami szkolącymi bankowców w zakresie sprzedaży produktów i usług bankowych oraz zarządzania bankiem (niestety, obecnie wiedza bankowa szybko się starzeje).

  3. jego polityka jest nastawiona bardziej na ujedno­licenie i udoskonalanie technologii informatycznej i elektronicznej (co w istotnym stopniu determinuje ja­kość oferty bankowej), a mniej na powiększanie sieci placówek terenowych; ma dobry dostęp do dodatkowych źródeł finansowania operacji, tj. może korzystać przejściowo z zasobów innych banków - głównie banku regionalne­go, jest to bowiem niezbędne dla banków słabiej wyposażonych kapitałowo; powinien mieć dostęp do tych banków, za po­średnictwem swego banku regionalnego, które mogą go wspomagać w tworzeniu pewnych rodzajów usług, któ­rych nie byłby w stanie samodzielnie świadczyć (np. wykorzystanie na szeroką skalę kart płatniczych, insta­lacja licznych i łatwo dostępnych bankomatów); w na­stępstwie ma on możność oferowania również nowo­czesnych usług bankowych, a nie tylko tradycyjnych.

Bez względu na rodzaj banku, który deklaruje go­towość współpracy z samorządem jako klientem strate­gicznym, rzeczywista współpraca może przynosić ko­rzyści obydwu stronom, jeśli bank rozumie i potrafi wykorzystać specyfikę funkcjonowania i gospodarki fi­nansowej samorządu w zreformowanych warunkach.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.