www.eprace.edu.pl » kredyty-inwestycyjne » Kredyty inwestycyjne w strategii banku » Bank i jego produkty

Bank i jego produkty

W literaturze możemy napotkać dwie grupy definicji określających bank. Jedna definiuje bank poprzez jego funkcje:

Bank to instytucja transformacji ryzyka ( oddając pieniądze do banku nie ponosimy ryzyka inwestycji, to ryzyko podejmuje bank ) i transformacji terminów (bank dokonuje zamiany pieniądza krótkoterminowego - depozyty awista na kredyty długoterminowe)”1

druga natomiast jest definicją prawną. Według ustawy „Prawo bankowe”, bank to jednostka gospodarcza, która2:

  1. posiada osobowość prawną

  2. może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące swojej działalności

  3. finansuje swoje wydatki ze swoich dochodów

Bank to instytucja obracająca powierzonymi pieniędzmi, wykonująca jedną z trzech czynności zastrzeżonych wyłącznie dla banków :

  1. przyjmowanie depozytów i na ich podstawie udzielanie kredytów ze środków podlegających zwrotowi

  2. emisja bankowych papierów wartościowych - bony, certyfikaty depozytowe

  3. wydawanie gwarancji bankowych.

Wszystkie rodzaje usług świadczonych przez banki możemy nazwać produktami lub czynnościami bankowymi. Tradycyjnie rozróżnia się 3:

Operacje bierne są operacjami polegającymi na gromadzeniu wkładów i lokat, emitowaniu własnych papierów wartościowych i wykonywaniu innych czynności zmierzających do powiększenia sumy środków znajdujących się w dyspozycji banku.

Operacje czynne polegają na wykorzystywaniu zgromadzonych środków do udzielania różnego rodzaju kredytów, lokując kapitały własne oraz kapitały klientów w korzystnych przedsięwzięciach.

Zarówno operacje czynne jak i bierne, banki przeprowadzają na własny rachunek i własne ryzyko4.

Operacje pośredniczące to przede wszystkim rozliczenia pieniężne, wynikające ze zleceń płatniczych klientów, prowadzenie rachunków bankowych itp. Operacje te banki wykonują na rachunek, zlecenie i ryzyko klientów.

Inne usługi świadczone przez banki to przede wszystkim udzielanie swoim klientom porad lub informacji o zagranicznych przepisach finansowych itp.

Polskie prawo bankowe wymienia następujące operacje bankowe nazywane tam czynnościami bankowymi5:

Banki mogą wykonywać powyższe czynności jeśli są one przewidziane w ustalonych dla nich statutach. Podobnie, do obrotu wartościami dewizowymi są uprawnione banki mające uprawnienia dewizowe ( zgoda na utworzenie banku, jego statut oraz program jego działania na okres co najmniej trzech lat musi zostać zatwierdzony przez prezesa NBP ).

Dla każdego banku sprawą priorytetową jest jego wiarygodność i bezpieczeństwo powierzonych depozytów. Przy usługach masowych decydujące znaczenie ma szybkość, natomiast przy udzielaniu kredytu indywidualizacja usługi. Dlatego produkty bankowe muszą być stale konfrontowane z potrzebami klientów i dostosowywane do nich.

Funkcje produktów bankowych kształtują strukturę asortymentową czyli:

szerokość asortymentu, która prowadzi do zwiększenia zakresu wyboru produktów dla klientów, wzrostu wielkości sprzedaży, podziału ryzyka sprzedaży na różne produkty, lepszego wykorzystania personelu;

głębokość asortymentu, polegającą na stosowaniu wielu odmian jednego produktu, zaspokajającego potrzeby różnych segmentów klientów, wyodrębnionych np. ze względu na zamożność, czy wymagania w stosunku do obsługi.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.