www.eprace.edu.pl » kredyty-inwestycyjne » Metodyka oceny efektywności inwestycji » Inwestycje i ich charakterystyka

Inwestycje i ich charakterystyka

Warunkiem utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku jest dostosowywanie produktu do zmieniających się wymagań rynku. Ponadto w procesie produkcji następuje stopniowe zużywanie się środków trwałych. Pojawiają się nowi konkurenci. Dlatego też, aby nie dać się wyprzedzić konkurentom, przedsiębiorstwo musi inwestować. Inwestowanie - to poniesiony z góry nakład, który powinien zabezpieczać osiąganie dochodów w przyszłości.

Wyróżnia się dwa rodzaje inwestowania56:

  1. w finansowy majątek trwały - w akcje, obligacje, w udziały kapitałowe w innych przedsiębiorstwach, w lokaty długoterminowe, udzielanie długoterminowych pożyczek innym przedsiębiorstwom;

  2. w rzeczowy i związany z nim niematerialny majątek trwały, tj. w grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, maszyny, licencje na technologie, programy komputerowe itp.

Z punktu widzenia wpływu inwestycji na potencjał produkcyjny, inwestycje w środki trwałe możemy podzielić na:

W przedsiębiorstwie mogą być również realizowane inwestycje, które bezpośrednio nie przynoszą przedsiębiorstwu dochodu. Są to inwestycje służące ochronie środowiska, zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy, czy inwestycje zwiększające prestiż firmy.

Z punktu widzenia rodzaju nakładów inwestycje mogą polegać na:

Jednym z najtrudniejszych problemów zarządzania finansami przedsiębiorstw jest podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji rzeczowych. Polegają one na powiększaniu majątku trwałego, czyli ze swej natury są decyzjami o charakterze długoterminowym. Środki pieniężne lokowane są w majątku trwałym na kilka lat w przypadku dość szybko zużywającego się lub starzejącego się w skutek postępu technologicznego ( maszyny, urządzenia, środki transportu itp. ), a nawet na kilkadziesiąt - w przypadku budynków czy pewnych obiektów infrastruktury technicznej ( linie energetyczne, wodociągi, oczyszczalnie ścieków itp. ).

Podejmowanie decyzji o zamrożeniu funduszów pieniężnych na tak długie okresy wymaga właściwego przewidywania przyszłego kształtowania się koniunktury w gospodarce, warunków technicznych i ekonomicznych w działalności gospodarczej w danej gałęzi, wielkości i struktury popytu na określone produkty, warunków na rynku pracy, działania konkurencji, a także sytuacji na rynkach finansowych. Problematyka inwestycji rzeczowych jest bardzo złożona, gdy jest związana z analizą tendencji na wielu rynkach.

Projekty poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych muszą być skorelowane ze strategicznym planem przedsiębiorstwa, w którym - na podstawie analizy perspektywicznego kształtowania się popytu na produkty przedsiębiorstwa, analizy kosztów i zysków - powinny być wskazane możliwości spłacenia kredytu oraz osiągnięcia satysfakcjonującego zysku.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.