www.eprace.edu.pl » kredyty-inwestycyjne » Kredytowanie działalności inwestycyjnej gmin » Ocena wiarygodności (zdolności kredytowej)

Ocena wiarygodności (zdolności kredytowej)

Jednym z przejawów samodzielności gmin jest możliwość zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych. Cechy te stanowią o atrakcyjności gminy jako podmiotu działającego na rynku finansowym. Jednakże oprócz wyżej wymienionych są jeszcze inne, które powodują, że gminy stają się coraz częściej obiektem zainteresowania ze strony banków.

Do parametrów tych należą:

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia zrówno w zarządzaniu finansami gminy (konstruowanie budżetu oraz wieloletniego planu inwestycyjnego) jak i wymagania stawiane przez banki można określić działania jakie należy podjąć, aby prawidłowo ocenić zdolność kredytową gminy96.

Do tych działań należą:

1. Projekcja dochodów budżetowych:

2. Projekcja bieżących wydatków budżetowych:

3. Projekcja wolnych środków budżetowych:

5. Projekcja zakładanego poziomu nakładów inwestycyjnych:

6. Projekcja niedoborów:

7. Projekcja kwot obsługi zadłużenia finansującego niedobór:

8. Projekcja maksymalnych wydatków inwestycyjnych:

9. Projekcja ustawowego limitu zadłużenia:

10. Projekcja wykorzystania limitu zadłużenia:

11. Warianty korygowania modelu:

Wnioski jakie można wyciągnąć z wyżej wymienionych warunków są nasępujące:

Należy opracować własne, wewnętrzne limity zadłżenia odniesione do konkretnej sytuacji ekonomiczno-finansowej gminy. Stanowią one zabezpieczenie przed nieoczekiwaną zmianą uwarunkowań zewnętrznych, chroniąc gminę przed popadnięciem w pułapkę zadłużenia.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.