www.eprace.edu.pl » kredyty-inwestycyjne » Kredytowanie działalności inwestycyjnej gmin » Zadania inwestycyjne gminy

Zadania inwestycyjne gminy

Planowanie i realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych jest podstawowym sposobem wprowadzania w życie nowych systemów, wyrobów, procesów, zmian wykraczających poza codzienne działania każdej organizacji.

Gmina oprócz wielu zadań i działań, które podejmuje na co dzień, od czasu do czasu spotyka się z nowymi problemami, które musi skutecznie rozwiązać. Budowa drogi, szkoły, instalacja systemu komputerowego w urzędzie, napisanie i wydanie folderów promocyjnych, program doskonalenia organizacji urzędu - wszystko to są lub były przedsięwzięcia inwestycyjne.

Znaczenie inwestycji

Wydatki ponoszone przez gminy w procesie realizacji zadań własnych i zleconych można podzielić na bieżące (przeciętnie stanowią około 75% wydatków ogółem gmin) i inwestycyjne. Inwestycje powinny służyć całej społeczności gminy. Dotyczyć mogą np. infrastruktury, budowy dróg i mostów, ochrony środowiska, wyrównywania poziomu techniczno-technologicznego pomiędzy różnymi regionami kraju itp.

Inwestycje gminy charakteryzują się następującymi cechami podstawowymi:

Decyzje dotyczące inwestycji stanowią zazwyczaj przedmiot zainteresowania obywateli, gdyż wywierają wpływ na rozwój społeczności lokalnych, życie gospodarcze, oraz stawkę opodatkowania. Władze powinny tworzyć okazje do uczestnictwa obywateli w procesie opracowywania wieloletniego planu inwestycyjnego, aby umożliwić im bezpośredni wkład w rozwój społeczności lokalnej. Zaangażowanie obywateli może pomóc w uzyskaniu poparcia społecznego dla planu i budżetu inwestycji oraz dla wybranej opcji finansowania. Dzięki poparciu obywateli większość pożądanych przedsięwzięć może otrzymać najwyższy priorytet, a konsultacje społeczne pomogą uniknąć protestów i manifestacji po rozpoczęciu realizacji inwestycji.

Źródła finansowania inwestycji

Ważnym źródłem finansowania inwestycji są dotacje celowe z budżetu państwa. Dotacje na wydatki inwestycyjne z zakresu zadań własnych gminy mogą wynosić do 50% wartości kosztorysowej inwestycji, z wyjątkiem inwestycji dotyczących szkół i placówek oświatowych, gdzie dofinansowanie nie może przekroczyć 80%kwoty środków planowanych w budżecie gminy, oraz z wyjątkiem gmin o wysokim poziomie bezrobocia, gdzie łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć 75% wartości kosztorysowej inwestycji90. Do źródeł zewnętrznych finansowania inwestycji należy również zaliczyć91:

Ponadto ważnym źródłem finansów pomocniczych w rozwoju gospodarki stają się zagraniczne programy pomocy gospodarczej finansowane przez Unię Europejską funkcjonujące pod ogólną nazwą PHARE, czy też program pożyczkowy Banku Światowego.

Poszukiwane środki uzupełniające finansowanie inwestycji gmina może zdobyć za pomocą kredytu, pożyczki czy emisji obligacji gminnych.

Głównymi instrumentami zaciągania długu na inwestycje przez gminy są kredyty i obligacje gminne. Do cech wspólnych obligacji i kredytu zaliczyć należy cechy charakterystyczne dla instrumentów dłużnych, a więc:

Obligacja różni się od kredytu następującymi cechami92:

O wyborze między kredytem a obligacją decydują ostatecznie warunki ustalone w negocjacjach z agentem emisji i z bankiem kredytodawcą, tj. koszt uzyskania środków, terminy spłat i sposób wykupu długu oraz dostosowanie instrumentu dłużnego do potrzeb gminy93.

W zależności od charakteru inwestycji i poziomu środków finansowych niezbędnych na jej realizację, zróznicowane będą instrumenty dłużne zastosowane w celu pozyskania kapitału na ten cel. Gmina może zaciągać kredyty (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe) jak i obligacje (o różnych terminach wykupu, oprocentowaniu, kręgu nabywców, sposobu wykupu, zabezpieczenia).

Rozkład terminów spłat związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych do pozyskania niezbędnego kapitału powinien być zsynchronizowany z terminami wpływów dochodów do budżetu gminy94. W tym też celu szczególnie istotne jest monitorowanie poboru dochodów i realizacji wydatków na zadania gminy oraz przeprowadzenie analizy przepływu środków pieniężnych, a także prognozowanie przyszłej kondycji finansowej gminy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.