www.eprace.edu.pl » kredyty-inwestycyjne » Analiza empiryczna portfela kredytowego banku » Analiza portfela kredytowego

Analiza portfela kredytowego

Oddział w A rozpoczął działalność w marcu 1996 r. Z uwagi na nową placówkę w mieście oddział poczynił starania o pozyskiwanie Klientów. W 1996 r. akcja kredytowa ograniczała się głównie do klientów detalicznych, których zaangażowanie kredytowe stanowiło prawie 80 % całej akcji kredytowej. Rok 1997 przyniósł diametralną różnicę. Oddział w A pozyskał największe podmioty gospodarcze działające na obszarze Główna i okolic, w tym. m.in. 2 największe przedsiębiorstwa: „POLBAF" SA i „A-Centrum" Sp. z o.o. W I półroczu 1998 r. Oddział utrzymał na podobnym poziomie, co w roku 1997 poziom akcji kredytowej.

Zaangażowanie kredytowe Oddziału w A na koniec 1997 r. wynosiło 14.206.260,91 zł podczas gdy na koniec I półrocza 1998 r. wynosiło 13.116.035,78 zł.

Tabela nr 4. Kredyty ogółem wg wiarygodności na dzień 30.06.98


Grupa Ilość Kredyt

Prawidł.

Kredyt

Zapadły

Razem

kapitał

Odsetki Razem Niewykorz.

Limit

I 1127 7337634.08 67811,72 7405445,80 42421,06 7447866,86 598375,52
II 70 1114759,87 19422,83 1134182,78 3754,02 1137936,72
III 29 4389962,12 10258,78 4400220.90 2270,38 4402491,28
IV 27 34882,09 141304,29 176186,38 87415,07 263601,45
Razem 1253 12877238,16 238797,62 13116035,78 135860,53 13251896,31 598375,52

Wykres nr 1. Zaangażowanie kredytowe Oddziału w A.

Kredyty detaliczne

Strukturę kredytów detalicznych wg stanu na dzień 30.06.1998 r. Przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 5. Kredyty dla osób fizycznych wg wiarygodności


Grupa Ilość Kredyt

prawidł.

Kredyt zapadły Razem

kapitał

Odsetki Razem
I 1059 2631280.07 14239,01 2645519,08 7356,09 2652875,17
II 69 100894,86 19422,83 120317,69 3754,02 124071,71
III 27 26453,86 10258,78 36712,64 2270,38 38983,02
IV 20 4882,39 25539,85 30422,24 3613,86 34036,10
Razem 1175 2763511,18 69460,47 2832971,65 16994,35 2849966,00

Tabela nr 6. Kredyty dla osób fizycznych w podziale na produkty


Kredyty ilość Kredyt

prawidł.

Kredyt

zapadły

Razem

kapitał

konsumpcyjny 557 1250745,01 36839,45 1287584,46
śr. transportu 58 666783,41 7037,93 673821,34
art. przemysłowe 303 128899,46 9482,09 138381,55
lombardowy


0,00
na akcje


0,00
dla pracowników


0,00
energooszcz.


0,00
mieszkaniowy 17 337151,83 73,28 337225,11
kredyt w KO 193 373490,13
373490,13
debety 47 6441,34 16027,72 22469,06
inne


0,00
Razem 1175 2763511,18 69460,47 2832971,65

Tabela nr 7. Kredyty detaliczne w podziale na produkty wg wiarygodności

Stan na dzień 30.06.1998 r.


Kredyty ilość Kredyt prawidł. Kredyt zapadły Kapitał razem Odsetki Razem
konsumpc. 557 1250745,01 36839,45 1287584,46 10696,61 1298281,07
grupa I 497 1162920,98 8878,58 1171799,56 4063,03 1175862,59
grupa II 37 68084,51 8352,90 76437,41 2526,96 78964,37
grupa III 13 17427,40 4229,65 21657,05 1170,38 22827,43
grupa IV 10 2312,12 15378,32 17690,44 2936,24 20626,68
śr. transp. 58 666783,41 7037,93 673821,34 4072,37 677893,71
grupa I 54 633910,91 2499,45 636410,36 2289,66 638700,02
grupa II 3 26472,97 1801,38 28274,35 913,32 29187,67
grupa III 1 6399,53 2737,10 9136,63 869,39 10006,02
grupa IV 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Art. przem. 303 128899,46 9482,09 138381,55 1558,66 139940,21
grupa I 267 117364,88 2787,70 120152,58 336,69 120489,27
grupa II 24 6337,38 3514,41 9851,79 313,74 10165,53
grupa III 9 2626,93 1750,64 3277,57 230,61 4608,18
grupa IV 3 2570,27 1429,34 3999,61 677,62 4677,23
kr. miesz. 17 337151,83 73,28 337225,11 666,71 337891,82
grupa I 17 337151,83 73,28 337225,11 666,71 337891,82
grupa II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
grupa III 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
grupa IV 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kr. w KO 193 373490,13 0,00 373490,13 0,00 373490,13
grupa I 193 373490,13 0,00 373490,13 0,00 373490,13
grupa II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
grupa III 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
grupa IV 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Debety 47 6441,34 16027,72 22469,06 0,00 22469,06
grupa I 31 6441,34 0,00 6441,34 0,00 6441,34
grupa II 5 0,00 5754,14 5754,14 0,00 5754,14
grupa III 4 0,00 1541,39 1541,39 0,00 1541,39
grupa IV 7 0,00 8732,19 8732,19 0,00 8732,19
lombard. O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Na akcje O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dla prac. O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energoosz O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 1175 2763511,18 69460,47 2832971,65 16994,35 2849966,00

Wykres nr 2. Struktura kredytów detalicznych pod względem zadłużenia

na dzień 30.06.1998 r.

Analizując strukturę kredytów detalicznych należy stwierdzić wysoki udział kredytów konsumpcyjnych, które stanowią ponad 45 % ogółu kredytów detalicznych. Blisko ¼ kredytów detalicznych stanowią kredyty na zakup środka transportu. Z uwagi jednak na brak w A i w okolicach punktów sprzedaży samochodów, udział tych kredytów pod względem ilościowym był niski.

Tabela nr 8. Informacja o udzielonych kredytach detalicznych

W okresie 01.01.98 – 30.06.98 (narastająco w zł)


Produkt Ilość kredytów Wartość kredytów
Kr. konsumpcyjne 113 419700,00
Kr. samochodowe 10 203120,00
Kr. ratalne 21 20065,00
Kr. hipoteczne 0 0,00
Kr. w Koncie Osobistym 98 262360,00
Razem 242 905245,00

Tabela nr 9. Kształtowanie się kredytów detalicznych w przedziale czasu

od stycznia do czerwca 1998 r.


Produkt styczeń luty Marzec kwiecień Maj Czerwiec
Kr. konsump. 1264,78 1264,91 1242,80 1355,00 1345,00 1287,60
Kr. samoch. 675,79 674,59 676,50 679,30 670,30 673,80
Kr. ratalne 330,61 293,59 248,30 206,10 177,10 138,40
Kr. w KO 448,43 394,27 397,70 380,00 398,10 396,00
Kr. mieszk. 376,92 372,87 356,50 350,50 341,00 337,20

Analizując strukturę kredytów detalicznych w I półroczu możemy zauważyć gwałtowny spadek kredytów ratalnych, których udział na koniec ubiegłego roku wynosił ponad 11%, a na dzień 30.06.98 r. Spadł do poziomu 5 %. Dominującą pozycję wśród kredytów detalicznych zajmują kredyty konsumpcyjne. Stanowią one 45 % ogółu kredytów detalicznych. Porównując udział kredytów detalicznych na koniec I półrocza w kredytach ogółem – 21,6 % możemy stwierdzić niewielki spadek ich ilości – 24,2 % na koniec 1997 r.

Kredyty na działalność gospodarczą

Analizując kredyty na działalność gospodarczą należy zauważyć ich spadek do poziomu 10,3 mln zł (w roku 1997 10,7 mln zł). Zostało to spowodowane spłatą zadłużenia przez firmę „POLBAF” S.A. w wysokości850 tyś. Zł miesięcznie. Jednocześnie możemy stwierdzić, że nastąpił wzrost udziału kredytów gospodarczych w akcji kredytowej ogółem do poziomu 78,4 % (w 1997 r. 75,8 %). Jest to skutek spadku akcji kredytowej kredytów detalicznych.

Strukturę kredytów na działalność gospodarczą przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 10. Kredyty gospodarcze wg wiarygodności na dzień 30.06.1998 r.


Grupa Ilość Kredyt

prawidł.

Kredyt

Zapadły

Razem

Kredyty

Odsetki Razem
I 68 4706354,01 53572,71 4759926,72 35064,97 4794991,69
II 1 1013865,01 0,00 1013865,01 0,00 1013865,01
III 2 4363508,26 0,00 4363508,26 0,00 4363508,26
IV 7 29999,70 115764,44 145764,14 83801,21 229565,35
Razem 78 10113726,98 169337,15 10283064,13 118866,18 10401930,31

w tym:

Tabela nr 11. Kredyty gospodarcze wg wiarygodności dla podmiotów

gospodarczych.


Grupa Ilość Kredyt

prawidł.

Kredyt

zapadły

Razem
I 39 3392862,78 43672,71 3436535,49
II 1 1013865,01 0,00 1013865,01
III 2 4363508,26 0,00 4363508,26
IV 1 0,00 7350,00 7350,00
Razem 43 8770236,05 51022,71 8821258,76

Tabela nr 12. Kredyty rolnicze wg wiarygodności.


Grupa Ilość Kredyt

prawidł.

Kredyt

zapadły

Razem
I 29 1313491,23 9900,00 1323391,23
II 0 0,00 0,00 0,00
III 0 0,00 0,00 0,00
IV 6 29999,70 108414,44 138414,14
Razem 35 1343490,93 118314,44 1461805,37

Wykres nr 3. Struktura kredytów gospodarczych ogółem wg wiarygodności

na dzień 30.06.1998 r.

W strukturze kredytów gospodarczych ponad 50 % stanowią należności w II i III grupie ryzyka bankowego. Jest to związane z zakwalifikowaniem firmy „POLFAB” S.A. do II grupy ryzyka bankowego, której zadłużenie wynosi na dzień 30.06.98 r. 1.013.860 zł tj. 10 % ogółu należności oraz firmy „A – Centrum” Sp. z o.o. do III grupy ryzyka bankowego – zadłużenie jej wynosi 4.363.510 zł, co stanowi ponad 42 % ogółu kredytów gospodarczych. Na w/w należności nie zostały utworzone rezerwy celowe z uwagi na przyjęte zabezpieczenia w postaci poręczeń podmiotów o dobrej sytuacji finansowej i hipoteki (w przypadku firmy „A – Centrum” Sp. z o.o.) oraz gwarancji banku zagranicznego w przypadku firmy „POLFAB” S.A.

Tabela nr 13. Kredyty na działalność gospodarczą według stanu na dzień

30.06.98 r. w podziale na branże (w tys. zł).


Lp. Nazwa branży Suma zadłużenia Udział w ogółem
1. Ogółem w tym: 10.283,06 100,00 %
2. Przemysł:

- lekki

- spożywczy

2.138,76

288,55

1.850,21

20,80 %

2,81 %

17,99 %

3. Budownictwo 205,92 2,00 %
4. Rolnictwo 1.461,81 14,22 %
5. Transport 727,89 7,08 %
6. Handel 5.608,03 54,54 %
7. Pozostałe 137,65 1,36 %

Wykres nr 4. Kredyty na działalność gospodarczą w podziale na branże.

Większościowy udział w kredytach gospodarczych stanowią kredyty udzielone w handlu (ponad 54 %) oraz w przemyśle i rolnictwie. Wśród kredytów dla branży przemysłowej dominujące miejsce zajmuje branża spożywcza – 18 %, a pozostałą część stanowią kredyty dla firm z branży odzieżowej, która w A i okolicach stanowi największy odsetek funkcjonujących podmiotów gospodarczych. Są to jednak firmy małe zatrudniające kilka, bądź kilkanaście osób. Z uwagi na specyfikę regionu, w którym funkcjonuje Oddział, znaczny udział kredytów rolniczych jest uzasadniony.

Kredyty nieregularne

Na dzień 30.06.98 r. Udział kredytów nieregularnych w kredytach ogółem wyniósł 5,7 mln zł, co stanowiło 43,5 %.

Struktura kredytów nieregularnych:

Kredyty detaliczne nieregularne

Tabela nr 14. Kredyty detaliczne w latach 1997 – 1998 (w tys. zł):

Kredyty ogółem kredyty nieregularne

produkt 1997 II kw.1998 przyrost 1997 II w.1998 przyrost
Kr. konsump. 1298,2 1287,6 99% 50,37 115,8 230%
Kr. na zakup

śr.transportu

893,0 673,8 75% 27,79 37,4 134%
Pożyczki na zakup towarów i usług 383,4 138,4 36% 23,01 18,2 79%
Kr. odnawialny 438,6 396,0 90% 8,24 16,0 195%
Kr. budowlany 33,0 - - 0,0 - -
Kr. hipoteczny 349,9 337,2 96 0,0 - -
Razem 3396,1 2833,0 83% 109,4 187,4 171%

Nastąpił wyraźny wzrost nieregularnych kredytów konsumpcyjnych (ponad 2-krotny) oraz kredytów samochodowych. Wśród kredytów nieregularnych największy udział mają pożyczki na zakup towarów i usług – ponad 13 % ogółu kredytów detalicznych (w 1997 r. – 6 %). Jest to wynikiem zmniejszenia udziału tych kredytów w akcji kredytowej ogółem. Udział kredytów konsumpcyjnych w kredytach detalicznych ogółem wyniósł blisko 9%, a kredytów samochodowych 5,5 %. W ostatnim przypadku warto podkreślić, że na tak wysoki wskaźnik kredytów nieregularnych na zakup środków transportu miały wpływ tylko 4 kredyty, co w porównaniu do ich niewielkiej ilości i wartości udzielonych kredytów miało istotne znaczenie.

Podsumowując, na pogorszenie portfela kredytów detalicznych miał wpływ w głównej mierze spadek akcji kredytów detalicznych.

Kredyty gospodarcze nieregularne

Oddział w A prowadził w 1997 r. dynamiczną politykę kredytową, która przyniosła bardzo wymierne wyniki finansowe. W I półroczu 1998 r. nastąpiło lekkie zahamowanie tego wzrostu kredytów gospodarczych, których udział w akcji kredytowej ogółem mimo wszystko wzrósł do poziomu przeszło 78 %.

Tabela nr 15. Kredyty gospodarcze wg stanu na dzień 30.06.98 r. w tys. zł.

Kredyty ogółem


ilość Wartość Wsk. niereg. Kredyty przeterm. Wsk. przeterm
Grupa I 68 4.759,9 - 53,6 0,5 %
Grupa II 1 1.013,8 10 % 0,00 -
Grupa III 2 4.363,5 42 % 0,00 -
Grupa IV 7 145,8 1 % 115,8 1 %

Wśród kredytów gospodarczych nieregularnych funkcjonujących w Oddziale według stanu na dzień 30.06.98 r. 7 kredytów zakwalifikowanych zostało jako stracone, 2 kredyty w sytuacji wątpliwej oraz 1 kredyt w sytuacji poniżej standardu. Wszystkie kredyty zakwalifikowane do straconych stanowią kredyty przejęte z SBL O/A.

W gronie kredytów bezpośrednio udzielonych przez Oddział są tylko 3 kredyty w sytuacji nieregularnej dla firmy „POLBAF" SA i „A-Centrum" Sp. z o.o., na które z uwagi na przedstawione zabezpieczenie nie zostały utworzone rezerwy celowe. Wszystkie kredyty spłacane są terminowo, wyjątek stanowią kredyty z przejęcia po SBL, w stosunku do których prowadzona jest windykacja.

Rezerwy

Rezerwy na dzień 30.06.98 r. wynosiły 218,6 tyś. zł w tym:

- na należności od osób prywatnych - 72,8 tyś. zł ( 33 % ogółu rezerw)

- na należności od podmiotów gospod. - 145,8 tyś. zł (67 % ogółu rezerw)

W porównaniu ze stanem rezerw na koniec ubiegłego roku nastąpił gwałtowny spadek rezerw utworzonych na kredyty gospodarcze. Wynika to z rozwiązania rezerw na należności od firmy „POLBAF" SA i „A-Centrum" Sp. z o.o. z uwagi na przedstawione zabezpieczenie w postaci poręczenia podmiotów o dobrej sytuacji finansowej, gwarancji bankowej i hipoteki na nieruchomości. Wyżej wymienione podmioty są strategicznymi klientami Oddziału, a kredyty regulowane są terminowo.

Pozostałe utworzone rezerwy na należności od podmiotów gospodarczych stanowią rezerwy od kredytów udzielonych przez SBL 0/A.

Nastąpił wzrost o 38 % rezerw na należności od osób prywatnych w porównaniu do roku ubiegłego, co jest związane ze spadkiem akcji kredytów detalicznych, a tym samym pogorszeniem się portfela kredytowego.

Tabela nr 16. Wysokość rezerw (w tys. zł)


Grupa ryzyka 1997 r. II kw. 1998 r.
II 1.160,9 24,0
III 734,7 18,4
IV 142,8 176,2
Razem 2.038,4 218,6

Analizując portfel kredytowy Oddziału w A Banku Pekao S.A. przez ostatnie dwa lata możemy powiedzieć, że jego struktura jest dobra. Udział kredytów detalicznych w sytuacji nieregularnej jest na dopuszczalnym poziomie. Odział dzięki szeroko zakrojonej akcji kredytowej pozyskał do współpracy największe firmy na terenie gminy, co znalazło swoje odbicie w wielkości akcji kredytowej. Jednym z największych sukcesów komercyjnych było przejęcie firmy „POLBAF” S.A. z Citibanku w Warszawie.

Pozyskanie do współpracy w 1999 roku Gminy Łask stawia Bank Pekao S.A. na pierwszym miejscu na tym terenie. Dzięki finansowaniu samorządu bank może jeszcze po­prawić swoje wyniki finansowe i utrzymać na wymaganym poziomie współczynnik wypłacalności.

Według prawa, finanso­wanie samorządu, jako podmiotu należącego do tzw. II klasy ryzyka112, jest działalnością mniej ryzykowną, choćby w porównaniu z finansowaniem podmiotów gospodarczych, i dlatego jest obarczone mniejszą wa­gą ryzyka przyjmowaną do wyliczenia mianownika współczynnika wypłacalności (aktywów ważonych ryzykiem).

Dla gminy bank może stać się inwestorem strategicznym, motorem postępu i animatorem zmian, jakie władze chcą wprowadzić; będzie współgospodarzem regionu, od którego również zależy jego pomyślny rozwój.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.