www.eprace.edu.pl » kredyty-inwestycyjne » Analiza empiryczna portfela kredytowego banku » Ogólna charakterystyka banku

Ogólna charakterystyka banku

Historia Banku

LATA 1929 -1945

Decyzję o założeniu Banku Polska Kasa Opieki S.A.109 podjęło Ministerstwo Skarbu dnia 17 marca 1929 r. Założycielami Banku byli: Pocztowa Kasa Oszczędności, Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny. Pierwszym Prezesem Rady Nadzorczej Banku był pomysłodawca powołania Banku, Prezes Pocztowej Kasy Oszczędności - Henryk Gruber.

W dniu 29 października 1929 roku Bank został wpisany do rejestru handlowego, pod nazwą Bank Polska Kasa Opieki S.A. Kapitał akcyjny Banku wynosił 2.500.000 złotych i podzielony był na 500 akcji o wartości 5.000 złotych każda. Jedynym akcjonariuszem była Pocztowa Kasa Oszczędności. W 1937 r. kapitał akcyjny podwyższono do kwoty 5.000.000 złotych i wszystkie akcje nowej emisji przejęła Pocztowa Kasa Oszczędności.

Bank został powołany do życia przede wszystkim w celu finansowej obsługi Polonii, której liczebność w okresie międzywojennym określano na około 8 milionów ludzi. Chodziło przede wszystkim o gromadzenie oszczędności polskich emigrantów oraz o pośredniczenie w przekazywaniu pieniędzy do ich rodzin

Pierwszy oddział Banku powstał w Paryżu i rozpoczął on swoją działalność 3 lutego 1930 roku, zdobył w krótkim czasie dużą popularność i zaufanie środowisk emigracyjnych.

W ciągu pierwszych 10 lat istnienia Bank zorganizował placówki w czterech krajach, które łącznie dysponowały 25 oddziałami i agencjami. Tworzenie i funkcjonowanie oddziałów zagranicznych miało zasadnicze znaczenie dla wykonywania zadań Banku, gdyż tylko one mogły zapewnić obsługę emigracji. Stanowiły też warunek konieczny włączenia Banku do obsługi obrotów polskiego handlu zagranicznego. W 1930 roku Rada Banku podjęła decyzję o utworzeniu oddziału w Argentynie - ze względu na przeszkody natury formalnej utworzono odrębną formalnie spółkę akcyjną pod nazwą Banco Polaca Polska Kasa. Kolejny oddział Banku został otwarty 15 maja 1933 roku w Izraelu (Tel-Awiw), a w 1938 roku w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork).

Wybuch II wojny światowej spowodował ustanie działalności centrali Banku w Warszawie i zerwanie kontaktów z oddziałami. Pod koniec września 1939 roku utworzono wojenną centralę Banku w Paryżu, której głównym zadaniem było zabezpieczenie środków Banku znajdujących się w zagranicznych instytucjach finansowych. Po klęsce Francji centrala została przeniesiona do Londynu. Głównym efektem działania placówki było przejęcie przez nią wszystkich zagranicznych rachunków Banku. Równolegle z Centralą działającą na emigracji, istniała w formie również centrala warszawska. Podobnie jak inne polskie banki otrzymała ona powiernika oraz niemiecki zarząd powierniczy, jednak jej działalność ograniczała się do konserwacji i administracji pozostałego w kraju mienia Banku.

LATA 1945 -1989

W wyniku reformy systemu bankowego, która została wprowadzona w życie dekretem z 25 października 1948 roku, obsługę obrotów z krajami kapitalistycznymi powierzono Bankowi Handlowemu w Warszawie; w związku z tym sfera działalności Banku Pekao S.A. uległa ograniczeniu do pośredniczenia w przekazywaniu pieniędzy od emigrantów dla ich rodzin w kraju oraz organizacji przesyłek z darami dla mieszkańców.

W 1948 roku za pomocą emisji nowych akcji o łącznej wartości 45.000.000 złotych, które w całości przejęte przez Pocztową Kasę Oszczędności, kapitał akcyjny Banku został podwyższony do kwoty 50 000 000. W 1950 roku prawną następczynią Pocztowej Kasy Oszczędności stała się Powszechna Kasa Oszczędności. Po zmianie systemu pieniężnego w 1950 roku kapitał akcyjny wynosił 1.500.000 złotych.

W 1967 roku pakiet akcji wartości 150.000 PLZ przejął Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. W 1969 roku przeprowadzono konwersję starych akcji oraz podwyższono kapitał akcyjny do kwoty 50.000.000 PLZ. Kapitał podzielono na 5.000 sztuk akcji po 10.000 PLZ każda akcja. Skarb Państwa przejął 4.865 sztuk akcji, Powszechna Kasa Oszczędności 135 sztuk. W 1976 roku kapitał akcyjny podwyższono do kwoty 1 mld PLZ i podzielono na 50.000 sztuk po 20.000 PLZ każda. Skarb Państwa posiadał 48 650 sztuk akcji, Narodowy Bank Polski (który wchłonął Powszechną Kasę Oszczędności) 1350 sztuk akcji.

W 1980 roku kapitał akcyjny podwyższono do kwoty 2 mld PLZ poprzez wyemitowanie 50.000 sztuk nowej emisji, w całości przejętych przez Skarb Państwa, który od tego momentu posiadał 98.650 sztuk akcji.

W związku z wyodrębnieniem ze struktur Narodowego Banku Polskiego, Powszechnej Kasy Oszczędności i przekształceniem jej w Powszechną Kasę Oszczędności Bank Państwowy, NBP przekazał PKO BP w dwóch transzach posiadane akcje Banku Pekao S.A.

Na początku lat 70. rozwój eksportu wewnętrznego, rozbudowa sieci sklepów i rozszerzenie asortymentu oferowanych klientom towarów powodowały, że operacje bankowe były w coraz większej mierze zdominowane przez operacje handlowe. Bank oprócz instytucji finansowej o zróżnicowanym zakres działalności, stał się wielkim przedsiębiorstwem handlowym. W związku z tym w latach 1972-73 przeprowadzono reorganizację działalności Banku, w wyniku której wydzielono z Banku operacje handlowe i powierzono je wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom.

W latach 80-tych Bank znacznie rozszerzył zakres swych zadań, a także ilość operacji. Rosła liczba obsługiwanych podmiotów gospodarczych, głównie tak zwanych przedsiębiorstw eksportu wewnętrznego i firm polonijnych, zwiększyły się sumy udzielanych im kredytów, rozwijały rozliczenia transakcji handlu zagranicznego. Rozpoczęto dokonywanie operacji na rynkach pieniężno-walutowych na własny rachunek.

LATA 1989 -1999

W okres dynamicznych przemian politycznych i gospodarczych, Bank Pekao S.A. wkroczył z dużym doświadczeniem, zarówno w operacjach krajowych, jak i zagranicznych, oraz z zamiarem przekształcenia się w bank uniwersalny, to jest pełniący funkcję banku oszczędnościowego, komercyjnego i inwestycyjnego.

W 1990 roku Bank opracował i przyjął nową strategię rozwoju. Wprowadzono marketingową koncepcję kierowania zorientowaną na potrzeby klienta. W wyniku przemodelowania struktury organizacyjnej Banku powstały trzy piony: obsługi klienta indywidualnego, obsługi podmiotów gospodarczych oraz pion inwestycyjny.

Bank zaangażował się również między innymi w obsługę i finansowanie dużych przedsiębiorstw, finansowanie handlu zagranicznego, obsługę kart płatniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz bankowość hipoteczną, świadczenie usług powierniczych

W dniu 16 września 1996 roku została zawarta Umowa o zawiązaniu Grupy Pekao S.A. i wszystkie Banki Zależne (Banki Zależne zostały utworzone 1 lutego 1989 roku poprzez wyłonienie banków państwowych ze struktur Narodowego Banku Polskiego i przekształcone w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa) zostały wniesione do Banku Pekao S.A. Miała ona na celu zwiększenie możliwości rozwoju członków poprzez podniesienie jakości i rozszerzenie zakresu usług świadczonych klientom oraz zwiększenie bezpieczeństwa jej członków poprzez wzajemne gwarantowanie płynności płatniczej.

W dniu 25 listopada 1996 roku zarejestrowano podwyższenie kapitału akcyjnego Banku o kwotę 97 mln PLN. Wszystkie akcje wyemitowane na podwyższenie kapitału akcyjnego zostały objęte przez Skarb Państwa i opłacone wkładem niepieniężnym w postaci akcji Banku Depozytowo - Kredytowego S.A. Lublinie, Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. w Szczecinie oraz Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi.

W l kwartale 1998 roku Zarząd Banku dokonał przeglądu struktur organizacyjnych i strategii Grupy Pekao S.A. po czym przyjął plan jej głębokiej reorganizacji i nową strategię rozwoju. Filarami tej strategii je prywatyzacja Banku Pekao S.A. oraz szybkie połączenie banków Grupy.

W ramach realizacji nowej strategii w dniu 24 kwietnia 1998 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia połączenia czterech banków Grupy Pekao w jeden, największy w Polsce bank uniwersalny.

14 maja 1998 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu akcje Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A. Decyzja ta rozpoczęła proces prywatyzacji Banku.

W wyniku przeprowadzonej w dniach od 15 do 19 czerwca oferty publicznej, 20 czerwca dokonano sprzedaży 15 proc. akcji Banku Pekao S.A. Oferta cieszyła się ogromnym powodzeniem, którego efektem była wysoka nadsubskrybcja (88,2% w transzy dla małych inwestorów i 95,4% w transzy dla dużych inwestorów).

W dniu 30 czerwca 1998 roku akcje Banku Pekao S.A. były po raz pierwszy notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zgodnie z wymogami polskiego prawa rozpoczęto również procedurę przekazania 15 proc. akcji pracownikom Grupy Pekao S.A.

W dniu 19 czerwca 1998 roku podniesiono kapitał akcyjny Banku poprzez emisję 7.690.000 nowych akcji, a dniu 29 czerwca podpisano umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w ramach której zobowiązał się on kupić wszystkie wyemitowane akcje.

W 1991 roku utworzono Centralne Biuro Maklerskie, a w 1996 roku Kasę Mieszkaniową. W październiku 1998 roku w Banku uruchomiono pierwszy w Europie Środkowej Oddział Elektroniczny.

W dniu 1 stycznia 1999 roku rozpoczął działalność nowy Bank Pekao S.A. powstały z połączenia czterech banków Grupy Pekao S.A.

Obecnie Bank dysponuje siecią ponad 700 placówek na terenie całego kraju, prowadzi również działania za granicą poprzez swoje oddziały, spółki zależne oraz przedstawicielstwa.

W dniu 23 czerwca 1999 roku w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa została zawarta umowa sprzedaży pakietu 75.707.500 akcji Banku Pekao SA na rzecz konsorcjum UniCredito Italiano SpA i Allianz Aktiengesellschaft. Akcje będące przedmiotem umowy, stanowią 52,09% kapitału akcyjnego Banku S.A.

W dniu 3 sierpnia 1999 roku została zrealizowana transakcja sprzedaży.

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") - jeden z najstarszych polskich banków jest bankiem zorganizowanym w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe oraz przepisów kodeksu handlowego i postanowień statutu Banku.

Do rejestru handlowego został wpisany w dniu 29 października 1929 r. na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie i funkcjonuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Obecnie Bank wpisany jest do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XVI Gospodarczo-Rejestrowy, pod numerem RHB 13482.

Działalność Banku Pekao SA - jako podmiotu dominującego

Bank Pekao SA jest uniwersalnym bankiem komercyjnym oferującym szeroki zakres usług bankowych, świadczonych na rzecz osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących operacje zarówno w złotych, jak i walutach obcych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Ponadto, Bank aktywnie uczestniczy w obrocie na krajowym i zagranicznych rynkach finansowych. Zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności podstawowym przedmiotem działalności Banku jest "pozostałe pośrednictwo walutowe" (6512).

Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności w obrocie krajowym i zagranicznym:

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

2) prowadzenie innych rachunków bankowych,

3) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,

4) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,

5) wykonywanie operacji wekslowych i czekowych,

6) przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych,

7) udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,

8) wykonywanie określonych czynności obrotu dewizowego, zgodnie z upoważnieniami Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

9) prowadzenie obsługi pożyczek państwowych i zarządzanie funduszami na zlecenie,

10) emitowanie własnych papierów wartościowych i dokonywanie obrotu tymi papierami oraz prowadzenie depozytowych papierów wartościowych,

11) dokonywanie czynności zleconych związanych z emisją oraz obsługą finansową papierów wartościowych,

12) przechowywanie przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,

13) organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych,

14) dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami pieniężnymi,

15) wykonywanie terminowych operacji finansowych,

16) wykonywanie czynności powierniczych,

17) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,

18) prowadzenie kasy mieszkaniowej,

19) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,

20) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej nie będącej bankiem oraz jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych,

21) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,

22) dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi,

23) dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątkowe dłużnika,

24) nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,

25) dokonywanie obrotu instrumentami pochodnymi na rachunek własny i na zlecenie,

26) prowadzenie działalności akwizycyjnej i wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

27) organizowanie i świadczenie usług finansowych w zakresie leasingu i faktoringu,

28) pośrednictwo w zbywaniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,

29) wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,

30) świadczenie usług w zakresie transportu wartości.

Opis Grupy Kapitałowej

Na koniec 1999 r. Grupa Kapitałowa Banku Pekao SA składała się z podmiotu dominującego oraz 53 jednostek zależnych i stowarzyszonych wg układu prezentowanego w poniższej tabeli.

Tabela nr 2. Struktura Grupy (bez podmiotu dominującego) przedstawia się następująco:31.12.1999 31.12.1998

Liczba Liczba
Jednostki zależne

objęte konsolidacją 15 6
nie objęte konsolidacją 12 29
Razem 27 35Jednostki stowarzyszone

objęte konsolidacją 7 3
nie objęte konsolidacją 19 17
Razem 26 20Ogółem 53 55

Źródło: Opracowanie własne

W 1999 r. uległa zmianie liczba spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Banku w stosunku do 1998 w związku z:

1. połączeniem czterech banków Pekao SA, BDK S.A., PBKS S.A. i PBG S.A. tworzących Grupę Pekao SA w jedną spółkę Bank Pekao SA,

2. sprzedażą udziałów 8 spółek (Chłodni Olsztyn Sp. z o.o., Elektrociepłowni PZL Mielec Sp. z o.o., Elektrociepłowni Giga Sp. z o.o., Grupy Zarządzającej Łódź Sp. z o.o., Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Zakładów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PZL Mielec Sp. z o.o., Zakładów Włókienniczych Biawena SA, Polcastu Sp. z o.o.),

3. likwidacją4 spółek (Pekao Luksembourg lnvestment Fund Management Company Sp. z o.o., l Sp. z o.o., ESBEL-u Sp. z o.o., ILS Sp. z o.o.) i połączeniem 2 spółek (PBG Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o. i Pomorski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.) w spółkę Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.,

4. zakupem udziałów 4 spółek (Grupy Inwestycyjnej Vratislavia Sp. z o.o., Odlewni Żeliwa Śrem SP. z o.o., Pekao Ochrona Sp. z o.o., Pekao/Aliance PTE S.A., Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego,

5. powiększeniem Grupy o spółki wchodzące w aktywa spółek objętych po raz pierwszy konsolidacyjną metodą pełną - 8 spółek, z tego: 1 spółka zależna (LKK Lubelska Korporacja Komunikacyjna) i stowarzyszonych (Agencja Inwestycyjna CORP S.A., Fabryka Sprzętu Okrętowego Meblomor S.A., Lannen Polska Sp. z o.o., Tomtex S.A., Włóknina Sp. z o.o., Zwoltex S.A., ZPC Świdnik Sp. Z o.o.,

6. zwiększeniem związanym z przeniesieniem z portfela lokacyjnego udziałów dwóch spółek (3 NI XI NFI S.A.) i zmniejszeniem z tytułu przeniesienia udziałów spółki do portfela lokacyjnego (FK Ewa S.A.).

Dane finansowe na rok bieżący

Bank sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe110 zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz również według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Sprawozdanie prezentowane jest za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 1999 roku i zamykane jest 31 grudnia 1999 roku.

Tabela nr 3. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.


WYBRANE DANE
FINANSOWE
(rok bieżący)
tys. zł tys. euro
I. Przychody z tytułu odsetek 5.354.692 1.263.704
II. Przychody z tytułu prowizji 934.038 220.432
III. Wynik na działalności bankowej 3.228.664 761.963
IV. Wynik na działalności operacyjnej 404.812 95.535
V. Zysk (strata) brutto 413.681 97.628
VI. Zysk (strata) netto 171.515 40.477
VII. Aktywa razem (stan na 31.12.1999 r.) 60.075.102 14.410.301
VIII. Zobowiązania wobec banku centralnego (stan na 31.12.1999 r.) 4.651.811 1.115.837
IX. Zobowiązania wobec sektora finansowego (stan na 31.12.1999 r.) 1.650.089 395.809
X. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego (stan na 31.12.1999 r.) 44.978.278 10.789.004
XI. Kapitał własny (stan na 31.12.1999 r. łącznie z rezerwą kapitałową z konsolidacji) 3.909.975 937.891
XII. Liczba akcji (stan na 31.12.1999 r.) 145.340.000
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł/euro (stan na 31.12.1999 r.) 26,90 6,45
XIV. Współczynnik wypłacalności (stan na 31.12.1999 r.) 12,36
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 1,18 0,28

SKONSOLIDOWANY BILANS
(tys. zł)


stan na dzień 31.12.1999 31.12.1998
A K T Y W A

I. Kasa, operacje z bankiem centralnym 1.792.652 5.479.284
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym 48.558 10.502
III. Należności od sektora finansowego 4.488.001 4.307.932
1. W rachunku bieżącym 278.216 223.171
2. Terminowe 4.209.785 4.084.761
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 26.678.147 21.532.669
1. W rachunku bieżącym 2.948.744 1.919.190
2. Terminowe 23.729.403 19.613.479
V. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją 157.786 525.904
VI. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności 534.246 823.356
VII. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 10.094 44.830
VIII. Dłużne papiery wartościowe 20.668.777 16.233.686
IX. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją 70.477 203.021
X. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności 333.532 177.851
XI. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach 245.338 351.693
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe 15.500 14.302
XIII. Wartości niematerialne i prawne 142.438 127.303
XIV. Wartość firmy z konsolidacji - -
XV. Rzeczowy majątek trwały 2.116.641 1.582.590
XVI. Akcje własne do zbycia - -
XVII. Inne aktywa 492.513 784.239
1. Przejęte aktywa - do zbycia 44.349 44.963
2. Pozostałe 448.164 739.276
XVIII. Rozliczenia międzyokresowe 2.280.402 2.403.257
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego - -
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2.280.402 2.403.257
AKTYWA RAZEM 60.075.102 54.602.419P A S Y W A

I. Zobowiązania wobec banku centralnego 4.651.811 4.926.744
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego 1.476.476 1.678.559
1. Bieżące 215.136 272.452
2. Terminowe 1.261.340 1.406.107
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 44.959.102 38.921.947
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym: 3.345 4.361
a) bieżące 687 697
b) terminowe 2.658 3.664
2. Pozostałe, w tym: 44.955.757 38.917.586
a) bieżące 14.122.523 12.424.383
b) terminowe 30.833.234 26.493.203
IV. Zobowiązania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją 13.953 30.098
V. Zobowiązania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności 178.836 82.009
VI. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 92.551 -
VII. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 51.339 17.073
VIII. Fundusze specjalne i inne pasywa 431.054 1.153.970
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 3.961.114 3.870.153
X. Rezerwy 348.891 208.095
1. Rezerwy na podatek dochodowy 45.453 58.611
2. Pozostałe rezerwy 303.438 149.484
XI. Zobowiązania podporządkowane - -
XII. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych - -
XIII. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 46.118 646.067
XIV. Kapitał akcyjny 145.340 145.340
XV. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) - -
XVI. Kapitał zapasowy 506.965 415.275
XVII. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 158.651 92.180
XVIII. Pozostałe kapitały rezerwowe 2.584.522 1.895.626
XIX. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych (964) (1.015)
XX. Różnice kursowe z konsolidacji
-
XXI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 297.828 -
XXII. Zysk (strata) netto 171.515 520.298
PASYWA RAZEM 60.075.102 54.602.419

POZYCJE POZABILANSOWE
(tys. zł)


I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe 12.300.803 11.700.517
1. Zobowiązania udzielone: 6.425.984 5.185.674
a) dotyczące finansowania 5.631.592 4.476.002
b) gwarancyjne 794.392 709.672
2. Zobowiązania otrzymane: 5.874.819 6.514.843
a) dotyczące finansowania 6.776 5.373
b) gwarancyjne 5.868.043 6.509.470
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży 1.733.523 2.282.305
III. Pozostałe, w tym: 5.896.158 5.917.255
- operacje papierami wartościowymi 232.182 72.682
- operacje instrumentami finansowymi 401.221 170.512
- operacje depozytowe 407.719 1.733.450
- inne 4.855.036 3.940.611
POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM 19.930.484 19.900.077

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT
(tys. zł)


za okres od 01.01.99 do 31.12.99
rok bieżący
od 01.01.98 do 31.12.98
rok poprzedni
I. Przychody z tytułu odsetek 5.354.692 5.909.093
II. Koszty odsetek (3.311.095) (3.975.596)
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) 2.043.597 1.933.497
IV. Przychody z tytułu prowizji 934.038 763.644
V. Koszty z tytułu prowizji (100.531) (96.313)
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) 833.507 667.331
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych 5.270 32.969
VIII. Wynik na operacjach finansowych 20.919 43.158
IX. Wynik z pozycji wymiany 325.371 268.468
X. Wynik na działalności bankowej 3.228.664 2.945.423
XI. Pozostałe przychody operacyjne 305.323 100.963
XII. Pozostałe koszty operacyjne (78.431) (81.763)
XIII. Koszty działania banku (2.052.807) (1.761.926)
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (347.677) (187.457)
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości (1.208.497) (805.246)
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości 558.237 519.098
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) (650.260) (286.148)
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej 404.812 729.092
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych 415 678
1. Zyski nadzwyczajne 3.196 1.683
2. Straty nadzwyczajne (2.781) (1.005)
XX. Odpis wartości firmy z konsolidacji - -
XXI. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 8.454 235.452
XXII. Zysk (strata) brutto 413.681 965.222
XXIII. Podatek dochodowy (188.287) (442.051)
XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) - -
XXV. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności (53.879) (2.873)
XXVI. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych - -
XXVII. Zysk (strata) netto 171.515 520.298Zysk (strata) netto 171.515 520.298
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 145.340.000 141.495.000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,18 3,68

.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 1999 oraz dla porównania dane finansowe za 1998 rok zostało sporządzone na podstawie danych finansowych wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Banku, za których pośrednictwem Bank prowadzi działalność.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok 1999 i 1998 zostały zbadane przez firmę audytorską PrincewaterhouseCoopers sp. z o.o. Sprawozdania uzyskały opinię bez zastrzeżeń111.komentarze

bardzo przydatne informacje :) tylko brakuje ich źródła a bez tego ciężko to wykorzystać do czegokolwiek

skomentowano: 2010-03-02 17:19:33 przez: Ewa

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.